QUI SOM

Som vilafranquins i vilafranquines que volem una profunda transformació dels objectius, les polítiques, els programes i les formes de governar Vilafranca, que apostem per la confluència de totes les persones, entitats i col·lectius que pensem que és possible i necessari fer política d’una altra manera, defugint el sistema partidista i vetllant pels interessos de la majoria de la ciutadania.

La creació d’una alternativa municipalista de confluència és per a nosaltres un camí del tot engrescador, indiferentment de la procedència de cadascú, sigui de partits, de sindicats, d’associacions o de persones sense cap militància. Volem transformar el marc polític i el model econòmic que ens han decebut. Sabem que l’Ajuntament és una eina cabdal per aconseguir-ho.

Una mica d’història.

Al voltant d’un document, La Vilafranca que volem s’ha anat organitzant, des del setembre de 2014, un ampli moviment polític amb voluntat transformadora de la nostra vila i les nostres vides. Des del primer minut, Vilafranca en Comú (en aquella època ‘Guanyem Vilafranca’) ha volgut despertar consciències per posar-nos dempeus i caminar amb pas ferm cap a un futur millor, defensant una nova forma de fer política amb una aposta ferma per la participació.

Des del primer dia l’assemblea és el principal espai de debat i màxim òrgan de decisió. És oberta a tothom. Se’n celebra de forma regular una al mes de manera ordinària, tot i que puntualment se’n poden organitzar d’extraordinàries. Els membres de l’assemblea que ho desitgen, s’organitzen en grups de treball, oberts a tothom. Representants de cada grup de treball es troben setmanalment en l’Equip de coordinació, el qual fa seguiment de la tasca dels grups de treball i convoca les assemblees.

En un principi, Guanyem Vilafranca va disposar d’un organigrama de funcionament i es va constituir com Associació sense ànim de lucre, regulant-se a l’empar del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus propis estatuts, registrant-se amb el nom de Moviment impulsor de confluència municipal Guanyem Vilafranca.

La constitució d’aquesta Associació va estar refrendada per l’assemblea de Guanyem Vilafranca celebrada el dia 13 de novembre de 2014.

Les eleccions municipals del 2015.

Un cop aprovada la llista per concórrer a les municipals, en la Jornada de Votació Oberta del dia 1 de març de 2015, s’ aprovà el nom definitiu de la candidatura: Vilafranca En Comú, amb el qual ens vam presentar a les eleccions municipals del mes de maig de 2015, obtenint dues persones representants dins el consistori.

Junt amb els documents que s’han esmentat fins ara, el document Model d’Organització i Participació aprovat en assemblea el dia 5 d’octubre de 2015 és el que marca les pautes de funcionament del moviment Vilafranca en Comú, en la seva organització interna, les funcions i relacions amb l’equip municipal, i les interrelacions amb el conjunt de la societat vilafranquina.

Des d’un bon principi, ens van definir uns principis i compromisos basats en el compromís amb les persones i la justícia social. També el 12 de març de 2015 l’assemblea va aprovar el Codi Ètic de Vilafranca en Comú, que guia la nostra activitat i comportament polític. El 16 d’abril de 2015  vam quedar registrats en el Tomo IX foli 210 del Libro de Inscripciones del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Actualment la nostra formació política està regida per uns Estatuts,  el text inicial dels quals van ser aprovats definitivament per l’assemblea el 23 de gener de 2017. Posteriorment, a requeriment del Ministerio del Interior, es va produir una modificació del redactat de l’article 5è, afegint-hi la figura del Delegat de Garanties i defensa dels membres i simpatitzants. Aquesta darrera modificació va ésser aprovada en Assemblea en data 16 de desembre de 2019.

La qüestió nacional.

Davant la situació que es viu els darrers anys a Catalunya sobre la qüestió nacional, que manté el país en una situació política de bloqueig, i atenent que dins Vilafranca En Comú existeixen i conviuen diverses sensibilitats al voltant d’aquest fet, d’acord amb la pluralitat ideològica present al conjunt del país, a finals del 2018 es va debatre un document que vol posar de manifest la posició de la nostra organització que, lluny de mostrar-se equidistant, es planteja com una proposta factible per sortir del bucle independentista/unionista en què ens trobem immersos i ens prepara per encarar com a país les profundes transformacions socials i nacionals que necessitem. Aquest Document sobre la qüestió nacional va ser aprovat en assemblea el dia 18 de febrer de 2019.

Les eleccions municipals del 2019.

El maig de 2019 vam tornar a presentar la nostra candidatura a les eleccions municipals, amb un Programa electoral per aconseguir una Vilafranca decidida, amb idees clares, innovadora, eficient, amable, moderna, solidària, transparent i participativa, una Vilafranca que volíem i que seguim volent, i que volem fer per tu i per a tothom. Els resultats de les eleccions municipals ens van atorgar un representant a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.