La sostenibilitat és la capacitat d’un sistema biològic per mantenir-se actiu al llarg del temps i, per extensió, s’aplica a la forma d’explotar recursos limitats per sota de la seva taxa de renovació a fi d’assegurar la seva pervivència. En un món finit, de recursos naturals limitats, immers en un creixement constant i descontrolat, la sostenibilitat s’ha convertit en una qüestió central que interpel·la tota la ciutadania. L’evidència del canvi climàtic i els problemes socials i mediambientals derivats d’una economia embogida han de ser abordats a tots els nivells de l’activitat política, incloent la municipal.

Volem una vila sostenible. Aquest propòsit té una vessant social i una vessant econòmica. La primera suposa combatre les desigualtats contràries a la dignitat humana i garantir. La sostenibilitat econòmica, garant de les futures generacions, implica anar creant una xarxa de transport zero emissions, a més de desenvolupar un teixit productiu i comercial que reverteixi els danys mediambientals.

Això significa, entre altres punts, crear un espai urbà amb recursos energètics eficients i poc contaminants, eliminar la contaminació, potenciar els espais verds, afavorir el transport públic en front del cotxe privat i desenvolupar empreses solidàries i cooperatives. Tots els projectes impulsats des del consistori, siguin urbanístics, culturals o econòmics, s’ajustaran a aquests plantejaments i seran controlats per la població vilafranquina.

Vilafranca en Comú està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica. Per una part la Llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya, amb concordança amb les Directives Europees, ens exigeixen un canvi en el model de producció i de consum energètic. Per altre part gràcies al desenvolupament de les energies renovables amb baixos costos, i a la digitalització, el paper dels consumidors d’electricitat i de les administracions públiques està canviant.

El desenvolupament de recursos energètics distribuïts per tot el territori del nostre municipi i de la comarca, tant en mans dels particulars com de les administracions públiques (producció i emmagatzematge a petita i mitjana escala), pot permetre canviar la manera de comprar i vendre l’energia de forma més democràtica, econòmica i eficient.

La gestió del residus urbans ha de ser un compromís entre les administracions competents amb els ciutadans, comerciants, empreses de serveis, etc. per tal de reduir els embalatges, envasos i contenidors de productes en origen. Cal implementar la recollida porta a porta personalitzant els rebuig en els supòsits que és més eficient associada amb una fiscalitat que gravi qui més residus i deixalles genera.

Volem una vila que tingui cura dels seus animals de companyia: amb l’Ordenança per la tinença responsable d’animals de companyia com a punt de partida, i amb l’acompanyament de la pedagogia, volem fer una vila on tothom s’hi senti còmode, des del respecte a i per a tots els éssers vius.