El bé comú pot definir-se com el conjunt d’interaccions socials, serveis i bens que impulsen i garanteixen el benestar col·lectiu, el qual depèn també del benestar de cada membre de la comunitat. Recollit finalment en un marc legal, constitueix un objectiu a llarg termini, que es va construint progressivament amb iniciatives independents (personals i col·lectives) de caire cooperatiu i participatiu, i amb projectes públics al servei de la comunitat, els quals hauran de ser aprovats o referendats en un procés deliberatiu quan siguin de gran abast.

El bé comú és indissociable de la justícia social, la qual suposa la reducció de les desigualtats, la responsabilitat individual i l’accés als ingressos que permetin una existència digna. Al ser per tant incompatible amb situacions de pobresa extrema o d’exclusió social, la vila pel bé comú ha de garantir l’assistència i la solidaritat amb les persones que es troben en aquestes situacions de vulnerabilitat (pateixin aquests mals) i proporcionar-los el mitjans que els permetin evitar la vulneració dels seus drets. La fiscalitat és una eina molt poderosa tant per aquest fi com per lluitar en general contra les desigualtats. Per avançar cap a una vila del bé comú són també imprescindibles la participació ciutadana i la transparència de la gestió pública.

Participació ciutadana i Transparència

La participació real de la ciutadania és un element indissociable de la democràcia que vulgui ser alguna cosa més que la convocatòria periòdica de diverses eleccions. Fa temps que se’n parla de la participació, però manca concreció, Per què? En les poques ocasions en què l’Ajuntament ha pretès dur a terme un projecte obert a la participació (com els pressupostos participatius, per exemple) els resultats han sigut minsos, ja que ha intervingut poca gent i/o no s’ha tingut en compte el resultat del procés. Canviarem radicalment aquesta situació fent que els processos participatius es fonamentin en una bona informació, en un debat argumentat i en la pressa de decisions consensuades que es concretin en accions.

Participen poques persones perquè no s’informa correcta i massivament (cal mostrar molta motivació per accedir a la informació) i perquè qui ha tingut la voluntat de participar s’ha cansat de fer-ho sense que es tingui en compte l’opinió majoritària, Ens comprometem a revertir aquest fet, amb diverses accions:

  • Farem campanyes massives per avisar la població dels temes que es sotmetran a participació ciutadana, utilitzant cartes dirigides a les llars i llençant missatges a través de RTVV, que rep finançament de l’Ajuntament.
  • Aprovarem, negociant-ho amb tots els grups del Consistori un reglament de participació, que estipuli, com a mínim, les accions sotmeses a participació i determini els òrgans que supervisin la correcta aplicació del resultat de la participació popular.
  • Crearem un Consell d’infants, un Consell d’Urbanisme i un Consell de Cultura per assegurar la cohesió social i el benestar de totes les franges de població.

Igualtat, cooperació i justícia social

La igualtat de drets entre les persones és un element fonamental de la democràcia, sigui quina sigui l’orientació política de cada individu o la seva posició social i estarem atents al respecte integral d’aquest principi, proporcionant cobertura legal a tota persona que el consideri vulnerat, amb independència dels factors de gènere, edat, procedència o religió.

Reforçarem la solidaritat entre el veïnat, potenciant la mediació en cas de conflicte. Donarem un nou impuls, en funció de les possibilitats financeres del Consistori,, als projectes de cooperació amb Nicaragua i el Sàhara Occidental. Tenint en compte la greu situació dels refugiats que intenten accedir a Europa, proposarem que Vilafranca del Penedès es consideri localitat d’acollida i inclourem una partida en el pressupost de cada any per què aquesta voluntat d’acollida es faci efectiva, realitzant una campanya informativa per explicar-ho a la població, El bé comú és un projecte col·lectiu que ha de superar les fronteres del propi territori,

Com les persones han de ser el centre de l’activitat municipal, defensarem la justícia social, raó per la qual ens comprometen a que les empreses contractades per l’Ajuntament respectin escrupolosament condicions salarials dignes (Cap treballador amb contracte inferior a un any, + de 1.000 € mensuals, pagament de les hores extra,…).
Per conèixer les necessitats i les eventuals situacions d’emergència social que s’han de solucionar a Vilafranca, realitzarem l’auditoria social que Vilafranca en Comú va demanar el 2016 a l’equip de govern sortint, que ni tant sol va publicar el Llibre Blanc amb el que s’havia compromès.

Cultura, mestissatge i diversitat

A Vilafranca viu una població on conviuen desenes de llengües, prova fefaent d’una diversitat cultural enriquidora. Podem recordar que la UNESCO considera la diversitat inherent al concepte de cultura i que aquesta diversitat és “una força motriu del desenvolupament (…) i una eina indispensable per atenuar la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible”.

Cal transformar aquesta varietat en un autèntic mestissatge on ningú es senti exclòs, sinó integrat en una comunitat plural que reforça les característiques de cada membre. Suposa una tasca realitzada en comú, que s’ha d’afavorir i potenciar des de l’Ajuntament, i molt particularment en aquest moment històric de grans incerteses que veuen despuntar potents fenòmens racistes i ultranacionalistes en tot Europa.

Defensarem la diversitat de la vila coma garantia d’obertura al món, sigui quina sigui la procedència, el gènere, la posició social, l’orientació sexual, les creences i l’edat dels seus habitants perquè tot@s som Ajuntament.