Com ens organitzem

Des de l’inici, i fins el mes d’Octubre de 2015

L’assemblea és el principal espai de debat i màxim òrgan de decisió. És oberta a tothom.

Se’n celebra una al mes de manera ordinària, tot i que puntualment se’n poden organitzar d’extraordinàries.

Els membres de l’assemblea que ho desitgen, s’organitzen en grups de treball. Són oberts a tothom. Existeixen els grups: d’organització, continguts, extensió, confluència i comunicació.

  • Organització: s’encarrega d’aspectes de gestió interna de la plataforma.
  • Continguts: s’encarrega de l’elaboració del programa electoral. Conté 4 comissions de treball: administració, territori i economia, drets i serveis, i ciutadania i participació.
  • Extensió: s’encarrega de la relació amb els barris i la ciutadania en general.
  • Confluència: s’encarrega de la relació amb entitats i partits.
  • Comunicació: s’encarrega de la difusió de la ideologia i les accions de Guanyem Vilafranca.

Representants de cada grup de treball es troben setmanalment en l’Equip de coordinació, el qual fa seguiment de la tasca dels grups de treball i convoca les assemblees.

Guanyem Vilafranca ha tingut dos portaveus, Dani Esplugas i Josep Sala, que han actuat com a tals fins el moment de l’aprovació de la llista electoral. Un cop aprovada la llista, a partir de la Jornada de Votació Oberta del dia 1 de març de 2015, i aprovat el nom definitiu de la candidatura: Vilafranca En Comú, son els diversos candidats de la llista qui actuen de portaveus, en funciò de la temàtica de què es tracti.L’Associació

Guanyem Vilafranca s’ha constituit com Associació sense ànim de lucre, a l’empar del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, amb el nom de Moviment impulsor de confluència municipal Guanyem Vilafranca.

La necessitat de disposar d’un document fiscal o NIF i una adreça formal, per tal de canalitzar amb total transparència qualsevol moviment econòmic de l’associació, ha obligat a disposar d’aquest instrument legal, a l’espera de avaluar quina serà la futura estructura formal deGuanyem Vilafranca de cara a la presentació a les properes eleccions municipals del mes de Maig.

La constitució d’aquesta Associació ha estat refrendada per l’Assemblea de Guanyem Vilafranca celebrada el dia 13 de novembre de 2014.A partir del mes d’Octubre de 2015

Junt amb els anteriors documents, el document Model d’Organització i Participació és, de del mes d’octubre de 2015, el que marca les pautes de funcionament del moviment Vilafranca en Comú, en la seva organització interna, les funcions i relacions amb l’equip municipal, i les interrelacions amb el conjunt de la societat vilafranquina.

Document aprovat en assemblea, el 5 d’octubre de 2015